Kullanım Süresi Dolan, Yıpranan ve Tamiri Mümkün olmayan Donanımların Hurda İhalesi YeniT.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul İşletme Müdürlüğü

1. Bakanlığımıza Bağlı Müze ve Ören Yerlerinde Bilet Satışı ve Geçiş Sistemlerine ilişkin mevcut olan kullanım süresi dolan, kullanım sonucu yıpranan ve tamiri mümkün olmayıp hurdaya ayrılan ekte muhtelif çeşit ve adetleri belirtilen ( 25 kalem/takriben 25.000,00 kg) taşınır mal ve malzemelerin satışı yapılacaktır.

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51. Maddesi (a) bendine göre, İşletme Müdürlüğümüzce 11.09.2019 tarihinde (Çarşamba) günü saat 14:00’da Döner Sermaye İstanbul İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonunda kapalı zarf usulü alınacak teklif ile satış ihalesi yapılacaktır.

3. İstekliler idaremizce satışa sunulan taşınır malların tamamı için ihaleye katılabilirler. Kısmi teklif verilmeyecektir. İstekli, satışı yapılacak taşınırların tamamını listede belirtilen yerlerden almakla yükümlüdür.

4. İşin Muhammen bedeli 35.000,00TL.’dir. Geçici teminat tutarı ise 1.050,00 TL’dir.

5. İhaleye katılmak için başvuru dilekçesi ile birlikte;

* T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Kayıt Örneği

* Kanuni Oturum Belgesi

* Geçici Teminatın Yatırıldığına dair belge

* İstekliler tarafından okunup, kabul ve üstlendiğine dair imzalı ihale şartnamesi.

6. İhaleye girecek isteklilerin, 11.09.2019 günü saat 14:00’ e kadar 4. Maddede yazılı evrakların suretlerini İşletme Müdürlüğümüze teslim ederek yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

7. İstekliler adına vekaleten katılım sağlanacak ise, vekaletname ve noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.

8. Telgraf, posta ve faks ile yapılan başvurular kabul edilemeyecektir.

9. Hurda satışı yapılacak mal ve malzemeler mesai saatleri içinde listede belirtilen yerlerde görülebilir.

10. Yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra satış bedelini Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırmakla yükümlüdür.

11. İhaleye ait satışı yapılacak taşınırları listesi ve teknik şartname Hobyar Mahallesi Şeyhül İslam Hayri Efendi Caddesi No: 2/1 Bahçekapı – Fatih/ İstanbul adresinde bulunan Döner Sermaye İstanbul İşletme Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

12. İlan Olunur. 02.09.2019


İhale Dökümanları ve Ayrıntılar için tıklayınız. 

İletişim :

Tel: 0 (212) 526 95 47 – 0 (212) 512 68 12 Dahili : 25 / 18